Yayın İlkeleri - mobile

Milliarge.com / Milliarge Teknoloji ve Haber Ajansı A.Ş.; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Basın Kanunu ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin “Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesini Yayın İlkeleri” yükümlülüklerini peşinen kabul eder.

Genel Hükümler ve Yayın İlkeleri

Genel Hükümler ve Yayın İlkeleri; internet sitesini, basılı ve yazılı görsel bildirileri, ekleri, gazete, dergi ve diğer bugün yayınlanan veya gelecekte yayınlayacak Milliarge.com ’un tüm yayınlarını kapsar ve bağlar.

 • Yöneticileri ve çalışanları her türden çıkar ve nüfuz ilişkilerinin dışında kalmaya özel bir özen gösterir.
 • Milliarge.com siyasi olarak tarafsızdır. Bununla birlikte, temel hak ve özgürlükler kapsamında çalışanlarının siyasi kimliklerine saygı gösterir ve yayıncılık faaliyetlerinde tarafsız olunması dışında bu yönde baskıda bulunmaz.
 • Reklam, sponsorluk vb. alanlarındaki çalışmalar ile habercilik alanındaki çalışmalar kesin çizgilerle birbirinden ayrılır. Haberin ana ya da vazgeçilmez unsuru olmadıkça şirketler, ticari ürünler ve markalar yayınlarda yer alamaz, gizli reklam yapılamaz.
 • Çalışanlar haber amaçlı da olsa belge fotoğraf elde etmek için kimseye para teklif edemez ve veremez.
 • Çalışanları, tanıtım amaçlı özel anlam taşımayan ya da bayram, yılbaşı, vb. özel günlerde geleneksel olarak verilen armağanların dışında kural olarak hediye kabul etmezler.
 • Muhabirler ve editörler katıldıkları gezilerle ilgili yaptıkları haberlerde davet edenlere özel bir ayrıcalık gösteremez, gerçeği yansıtmayan övgü amaçlı yayın yapmazlar.
 • Başka yayın organları ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda ve iş birliklerinde yayın ilkelerine aykırı davranılamaz.
 • Televizyon, radyo, sosyal medya veya seminer gibi ortam / programlara konuşmacı olarak çağrılan çalışanlar ve yazarlar kurumsal kimliği zedeleyici üslupla konuşmaz ve yazmazlar.
 • Haberlerde gerçeğe uygunluk esastır. Haberlerde gerçeğin tüm boyutlarına, karşıt görüş ve iddialara yer vermek zorunluluktur. Belge ve kanıtlanabilir bilgi olmadıkça hiç kimse peşinen sorumlu ilan edilemez.
 • Gizli kamera ya da ses alma cihazı kullanılarak, bilgisayarlara e-postalara ve özel mülklere izinsiz girilerek haber yapılmaz. Haberde adı geçen veya geçecek olanlarla yapılacak görüşmelerde, konuşmanın kayıt altına alınacağı bilgisi verilmeden ve onay alınmadan kayıt yapılmaz.
 • Haber kaynaklarının gizliliği esastır. Haber kaynağı ancak kaynağın kendisinin onay verdiği koşullarda açıklanabilir.
 • Çalışan editör, yazar veya gazeteciler genel yayın ilkelerine uymayı peşinen kabul ederler ve inanmadıkları bir görüşü savunmaya, meslek ilkelerine aykırı iş yapmaya zorlanamazlar.

Basın Konseyi Yayıncılık İlkeleri:

 • Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınamamak, aşağılamamak,
 • Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici yayın yapmamak,
 • Kamusal bir görev olan gazetecilik mesleğini, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet etmemek,
 • Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermemek,
 • Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu yapmamak,
 • Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlamamak,
 • Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlamamak,
 • Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunmamak, ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen göstermek,
 • Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan etmemek,
 • Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfetmemek,
 • Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korumalıdır. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır,
 • Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınmak,
 • Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınmak,
 • İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu niteliklerini, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtmek,
 • Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı göstermek,
 • Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duymaktır.